Hengelsteunen.

Rollersteun 8cm Per 5

Rollersteun 15cm Per 5

Rollersteun 23cm Per 5

Maver Signature SXi36 feederarm

Maver Reality spiral roller 15cm per 5

Maver Reality team rest per 5

Maver Reality protection rod holder

Maver Reality fishing game rod holder

Maver MV-R Feeder Rest

Maver MV-R double lateral hs steun p.2

Maver MV-R Method Rest Per Stuk

Support match master per 5